Tầng 9, 10

Karaoke lầu 9 và 10 tại Merastis Tower